VARTA Helps - Promotion

VARTA STÖDJER PLAN INTERNATIONAL

VARTA stödjer Plan International med en donation på minst 25.000 EUR. Donationen kommer bidra till projekt ”Allin Mikuna” – Näringsrik kost till barn i Peru för att förbättra näringsintag, utveckla en mer miljövänlig affärsmodell samt bemyndiga kvinnor ekonomiskt.

Plan International började sin verksamhet i Peru år 1994 och siktar på att ha en positiv inverkan på livet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Plan International stöttar dem att lära, leda, besluta och växa för att minska fattigdom, olikheter mellan kön och utanförskap. I Peru återspeglas oerhörda skillnader mellan män och kvinnor i stora utmaningar med sexuellt våld, mord av kvinnor, avhopp från skolor av flickor och stora löneskillnad mellan könen. Plan International arbetar för att få stop för dessa ojämlikheter så att barn kan uppfylla sin fulla potential.

”Allin Mikuna” är titeln för projektet i regionen Cuzco.
På det lokala språket Quechua betyder det “bra näring”.

LONGLIFE POWER

Den mest kraftfulla av VARTA batterier, utvecklad speciellt för användning i energitörstiga enheter, datorutrustning eller ficklampor. VARTA LONGLIFE Power erbjuder den kraftfulla energi som behövs i enheter med hög konsumtion av energi.

TILLGÄNGLIG HOS VÅRA SAMARBETSPARTNERS

“Allin Mikuna” – Näringsrik kost för barn i Peru
Projekt Region:
Provinsen Paucartabmo, region i Cusco
Projektets varaktighet:
september 2018 – november 2021
Mål:
  • Förbättra kosthållningen för barn
  • Utveckla miljövänliga affärsmodeller
  • Bemyndiga kvinnor ekonomiskt
Mätverktyg:
  • Utbildning av 600 familjer i näringslära och ekologiskt jordbruk
  • Affärsutbildning för 280 kvinnor och 20 män samt stöd i att etablera micro-företag
  • Utbildning av 1800 skolelever i näringslära, miljöfrågor och jämlikhet mellan könen
Budget:
  • € 1,717,000
Peru

SITUATION

De första levnadsåren för ett barn är av yttersta vikt för barnets fysiska och mentala utveckling. I Peru lider många barn av undernäring. I hela landet är det 44% av alla barn mellan åldern 1-3 år som påverkas av anemi. Bara i provinsen Parcartambo, där vi introducerat detta projekt, är siffran så hög som 66%*.

Bristen på näringsrik mat påverkas av klimatförändringar som torka och hastiga köldknäppar som uppkommer. Samtidigt har inte familjerna tillräcklig kunskap och/eller möjligheter att hantera dessa utmaningar.

* Systeminformation för näringstillstånd (Sistema de Información del Estado Nutricional, SIEN), 2017.

Peru

VÅRT MÅL

Detta projekts mål avser att förbättra närings- och hälsosituationen för barn i fyra distrikt i provinsen Paucartambo.

För att nå vårt mål, stöttar vi 600 barnfamiljer under fem år så att de kan säkerställa sin försörjning och kan ge sina barn näringsriktig mat. Föräldrarna deltar i en utbildning i ekologiskt jordbruk och näringslära. Att odla frukt och grönsaker förbättrar barnens hälsa.

CAMBODIA

Samtidigt kan familjerna sälja sin överproduktion på den lokala marknaden som bidrar till familjens inkomster. Framförallt kvinnor förbättrar sina kunskaper i ekonomi och entreprenörskap genom utbildningar där de lär sig implementera sin egen affärs idé.

Totalt 600 familjer med barn under fem år drar nytta av projektverksamheten, inklusive gravida kvinnor. 1800 elever från 20 skolor deltar i aktiviteter rörande hälsosam kost och miljöskydd. Projektet främjar speciellt kvinnor, eftersom de oftast är ansvariga för familjernas hälsosituation och fortfarande har färre möjligheter till inkomstgenererande aktiviteter.

VÅRA MÄTVERKTYG

FRÄMJA HÄLSOSAM KOST

För att förbättra livskvaliteten för ungefär 600 familjer med barn under fem år, följer och stödjer vi föräldrar i hushållens budgetering och i odling av mat. Vi fokuserar på ekologiskt jordbruk and hållbar användning av de naturresurser som finns att tillgå. Under utbildningen i näringslära lär sig föräldrarna allt om olika näringsämnen och dess egenskaper samt vad de skall tänka på när man ger mat till en nyfödd. På våra matlagningskurser får de möjlighet att praktiskt använda vad de har lärt sig. Andra problem som vi utbildar i är hygien och rening av dricksvatten, vikten av amning samt sjukdomsprevention.

I kurserna om näringslära använder vi modern teknologi, som t.ex. smarttelefoner. Projektet har utvecklat en applikation som erbjuder information om hälsosam kost. Denna information delas i projektsamhället genom videos, posters, broschyrer och ljudmaterial. Vi utbildar mer än 200 samhällsmedlemmar i hälsosam kost varav 80% av dessa är kvinnor. Efter utbildningen får deltagarna och deras familjer regelbundet besök för att bevaka hälsosituationen hos barnen och hos gravida kvinnor samt för att ge hälsoråd till föräldrarna.

BEMYNDIGA KVINNOR SOM ENTREPRENÖRER

Kvinnor i Peru har små möjligheter att påverka sin inkomst. Det är därför vi utbildar 280 mödrar och 20 fäder från projektets familjer i entreprenörskap och stöttar dem att utveckla en hållbar och miljövänlig affärsmodell. Under kursdagarna förbereder de en affärsplan, beräknar inkomster och utlägg och lär sig om olika finansiella möjligheter. Den mest lovande affärsmodellen får därefter chanson med bidrag till finansiering. Lokala experter på grön hållbarhet deltar och stöttar också dessa entreprenörer. Inkomsten som familjerna genererar i sina företag kommer barnen till fördel genom att pengarna investeras i hälsosam kost och utbildning.

PÅVERKAN OCH MEDVERKAN

I vart och ett av de 20 projektsamhällena deltar 90 gymnasieelever i evenemang om hälsosam kost, jämställdhet och miljöskydd. De utbildade flickorna och pojkarna bygger grupper och möts regelbundet för att dela erfarenheter. Med stöd av sina lärare utvecklar de innovativa projekt för att förbättra näring- och miljöskydd på sina skolor och i deras samhällen.

Vi uppmuntrar särskilt flickor och unga kvinnor att aktivt stå upp för sina rättigheter. I utbildningar stärker de sitt självförtroende och lär sig att engagera sig i politiska beslutsprocesser. Vi involverar också lokala myndighetsrepresentanter och organisationer i våra projektaktiviteter för att uppnå sitt åtagande att genomföra riktade åtgärder för att minska undernäring.

ÖVERSIKT OCH UTVÄRDERING AV PROJEKTAKTIVITETER

Alla projektpartners träffas regelbundet under hela projektperioden. Under dessa evenemang diskuterar de projektets framsteg, utbyter lärdomar och gör nödvändiga justeringar i genomförandet av aktiviteterna. Det kommer att finnas en halvtidsperiod och en slutlig utvärdering.

Läs mer om VARTA Helps